ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිරිපිට සිටි අනතුරකට පත් සුනඛයෙකු පීඩා විදින අයුරු දැක, දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණි තරුණ විදේශීය යුවලක්, ඔවුන් යෑමට පැමිණි ගමන පමා කොට එම සත්ත්වයා සත්ත්ව රෝහලක් වෙත රැගෙන යන තෙක් පැය හතකුත්, විනාඩි විස්සක කාලයක් එහි රැඳී...