පාර්ලිමේන්තුව සඳහා වාර්ෂිකව වැයවන වියදම් සම්බන්ධයෙන් එහි මූල්‍ය අංශය විසින් තොරතුරු අනාවරණය කර තිබෙනවා. එම වාර්තා වලට අනුව පාර්ලිමේන්තුවෙහි වැඩිම වියදමක් ආහාර සහ පාන සඳහා වැය වන බව සඳහන් වන අතර එය වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 12 ක් බවයි සඳහන් වන්නේ. එසේම මෙම මුදල වැඩි වන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්,පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන අමුත්තන්ගේ ආහාර සඳහා බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. එසේම පාර්ලිමේන්තුවේ පානීය ජලය සඳහා වැයවන වාර්ෂික මුදල ලක්ෂ 90 ක් බව ගණන් බලා තිබෙනවා. මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලිය වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 08 ක් සහ දුරකතන වියදම් සඳහා රුපියල් කොටි 1.4 ක් වියදම් වන බවයි ගණන් බලා තිබෙන්නේ. මේ අතර ආහාර අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් පාර්ලිමේන්තු ආපනශාලාවේ පිසින ලද සියලුම ආහාර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන ලෙසත්, කල්තියා පැමිණිය යුතු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමෙන් පසු ආහාර පිළියෙළ කරන ලෙසත් නිර්දේශ කර ඇති බව වාර්තා වනවා.