මේ දකින්නේ මේ දිනවල පාසල් දරුවන්ගේ පාසල් බෑග් සෝදිසි කරන අවස්ථාවක්. ඒ විදියට බෑග් සෝදිසි කරන්නේ ශ්‍රී දේවානන්ද මහා විද්‍යාලයේ දරුවන්ගේ. හැබැයි සාමාන්‍ය විදියට නම් නෙවෙයි. දරුවන්ගේ මුවඟට සිනහවක් ගෙනෙන විදියට ලස්සන ඇඳුමකින් සැරසිලා මේ විදියට බෑග් සෝදිසි කරන්නේ දෙමව්පියන් විසින්. මේ වගේ හිතන පාසැල් සහ ගුරුවරුත් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඇත්තටම මේක විශිෂ්ඨ වැඩක් වගේම නිර්මාණාත්මක වැඩක්. මෙහෙම හැම පාසලක්ම අලුත් විදියට මේක කරනවා නම් ඇත්තටම දරුවන්ගෙන් වුනත් ලොකු සහයෝගයක් මේ වැඩේට හම්බවෙයි.