තමන්ගේ කොණ්ඩය ලස්සනට නිරෝගී සහ දිගට තියා ගන්න හැම කාන්තාවක්ම උත්සාහ කරනවා. අඩු කාලයකින් දැනට තිබෙන කොණ්ඩය ඉතා හොඳ තත්ත්වයකට පත්කර ගන්න කැමති නම් ඒ ස`දහා නිවසේදීම කරගන්න පුළුවන් අපූරු ක‍්‍රමවේද කිහිපයක් අපි පහතින් ගෙන එනු ලබනවා. කාන්තාවට පමණක්...