මන්නාරම සිට කන්සන්තුරේ දක්වා වෙරළාසන්න ජීවත්වන ජනතාවට වෙරළ කලාපවලින් ඉවත්ව සිටින ලෙසත් වෙරළ තීරය භාවිත කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් ආපදා කළමානාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දී සිටි. මන්නාරම සිට කන්සන්තුරේ දක්වා වෙරළාසන්න ජීවත්වන ජනතාවට වෙරළ කලාපවලින් ඉවත්ව සිටින ලෙසත් වෙරළ තීරය භාවිත...