නව යෞවන වියේදී හෝමෝන වෙනස්වීම් සමග කුරුලෑ හට ගැනීම සුලබ සදුවීමකි. එහෙත් යොවුන් විය ඉක්ම ගිය වැඩිහිටියන් අතරද කුරුලෑ හට ගැනීම සිදු නොවනවා නොවේ. එලෙස පසුකාලීනව කුරුලෑ හට ගන්නට සමේ තෙල් නිපදවන ග්‍රන්ථින්හි අධි ක්‍රියාකාරිත්වය එම ග්‍රන්ථි සම මතට...